Inkommne forslag til årsmøtet 2015.

Styret diskuterer og formidler.
Post Reply
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Inkommne forslag til årsmøtet 2015.

Post by jonsto »

Forslag til årsmøtet Norsk CX Klubb:

Sammenslåing med Citroën DS/ID Klubb Norge.

Styret i Norsk CX Klubb utreder internt og i samarbeid med styret i Citroën DS/ID Klubb Norge muligheten for en sammenslåing av klubbene, herunder økonomiske konsekvenser, verdier i delelager, drift av nettsted, medlemsblad, styrestruktur, tilbud til medlemmene.
Klubbens valgte leder er ansvarlig for gjennomføring og framdrift.

Begrunnelse: Citroënklubbene i Norge er stiftet etter mønsteret en modell = en klubb. Nå-situasjonen er at vi har minst seks forskjellige merkeklubber, minst tre av dem har en medlemsmasse som er under et kritisk nivå for å drive en aktiv klubb utgått fra og til beste for medlemsmassen. Medlemstallet i de enkelte klubbene er synkende i større eller mindre grad. Dette tilsier at vi bør tenke nytt omkring organisering, vi smører ressursene for tynt utover med å drifte separate klubber, separate forum, separat kontingentinnkreving, regnskap osv. Tiden er overmoden til handling,  to klubber må vise at en fusjonsprosess er mulig selv om den er krevende.

For ordens skyld, et likelydende forslag blir sendt til DS/ID klubbens årsmøte

Mvh
Skjalg Iversen
Hans Wølnersgt. 2
8624 MO I RANA
+47-48990034
Last edited by jonsto on Tue 07 Apr, 2015 07:50, edited 1 time in total.
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Re: Inkommne forslag til årsmøtet 2015.

Post by jonsto »

Felles landstreff for DS/ID-, SM-, CX- og XM-klubbene - hvordan legge til rette for god planlegging?

Forslagsstillerne foreslår en enkel samarbeidsmodell for å sikre kontinuitet i planlegging og koordinering av landstreff mellom de fire «hydrauliske» Citroënklubbene, og hjelpe lokale arrangører i gang med arbeidet hvert år.

Bakgrunn

Felles landstreff for DS/ID-, SM,-, CX- og XM-klubbene har etter hvert blitt en flott tradisjon som bidrar til samarbeid, styrket oppslutning om treffene og økt interesse for de ulike modellene på tvers av klubbgrensene. Man kan definitivt si at det bidrar til å styrke det sosiale samholdet mellom klubbene, og det gjøres mye godt arbeid av lokale arrangører og av klubbstyrene i så måte.

Hva kan gjøres bedre?

Samtidig er det ofte utfordrende å planlegge og koordinere valg av sted for neste års treff i god tid. Ofte har dette blitt avklart løpende under årsmøter på årets treff, med lite tid til å samsnakkes mellom klubbene slik at alle blir involvert like godt.

En del av dette handler også om at det kan være vanskelig å finne arrangører, fordi landstreffet er en stor oppgave å ta på seg for en håndfull klubbmedlemmer som bor nær det aktuelle stedet. Men av og til vet man ikke før på selve landstreffet at man står uten kandidater. Det er da en risiko for at neste års sted blir kjent først en god stund etter landstreffet.

Det er en fordel å ha sted for landstreffet avklart tidlig av hensyn til planlegging og for å gi et tidlig signal til medlemmene. Hvordan kan man både få til det og gjøre det lettere for lokale medlemmer å ta på seg et slikt arrangement, uten å skape unødig byråkrati?

Forslag

Vi foreslår en enkel løsning som vi tror vil gi kontinuitet i landstreffarbeidet og legge bedre til rette for den lokale komitéen, slik at flere tar mål av seg til å skape et landstreff til beste for alle. Dette kan oppsummeres i tre enkle grep:

1. Hvert landstreff velger man sted for to år frem i tid. Neste års sted skal da være bestemt året før og er kjent fra før for alle. To års planlegging er indirekte prøvd et par ganger før. Vi mener det er vellykket fordi det gjør det lettere å få en god geografisk fordeling fra år til år, alle vet i god tid hvor treffene blir, og man kommer tidligere i gang med planleggingen. For å få i gang denne toårs rytmen tilbyr to av forslagsstillerne seg å arrangere neste års landstreff, se nedenfor.

2. Hver klubb peker ut ett styremedlem som på vegne av sitt styre er ansvarlig for å koordinere med de tre andre klubbene mht. valg av sted og å finne arrangører. Dette skal sikre at man får den nødvendige utsjekken klubbene i mellom og med aktuelle miljøer tidlig på vårparten, før man kommer til landstreffet. Dermed er også ansvaret plassert for hvordan man passer på at egen klubb er med i diskusjonen om dette. Lokale miljøer søker inn til disse fire styremedlemmene om å arrangere treff. Er det ikke kommet søknader innen en gitt frist må de fire engasjere styrene i å finne en arrangør.

3. De fire styrene bør legge til rette for kompetanseoverføring fra treff til treff, som en hjelp til lokale arrangører. Dette kan for eksempel løses så enkelt som at man bruker et av webforumene til samarbeid og diskusjon om hvert treff og at neste års treffkomité kan gå inn og se hva som ble tenkt foregående år. Under planlegging av Trondheimstreffet i 2011 ble forumet for DS/ID, SM- og Traction-klubbene brukt på denne måten. Alternativt kan man opprette en egen lukket Facebookgruppe slik årets komité har gjort, og legge til neste års planleggere i gruppen. De fire styremedlemmene peker neste års komité i retning av den informasjonen som finnes og vil være kontaktpunkt inn mot styrene dersom lokale arrangører har behov for avklaring underveis i arbeidet. Man kan selvsagt også foreslå andre tiltak for å hjelpe lokale arrangører.


Landstreff 2016 og 2017

For å komme i gang med en toårig planleggingshorisont bør altså både treffet i 2016 og 2017 avklares under landstreffet på Larkollen i år. To av forslagsstillerne, Jon Storløkken og Roland Mauseth, tilbyr seg å stå ansvarlig for felles landstreff i Kristiansund i 2016. Se eget skriv om dette. I tillegg henstiller vi til de fire klubbstyrene om å kartlegge aktuelle lokalmiljøer for et treff i 2017, i forkant av årets landstreff slik at det kan være klart da.

Dette skrivet sendes likelydende til styrene i de fire klubbene. Det kan gjerne brukes som vedlegg til styrets eventuelle sak om dette på årsmøtet dersom man er enig i tilnærmingen. Vi håper uansett at styrene ser verdien av å ta tak i denne utfordringen og å foreslå tiltak som kan være til støtte for fremtidige landstreff.

Med vennlig hilsen


Jon Storløkken Roland Mauseth Navn Navnesen John Ståle Rist
Norsk CX-Klubb Citroën DS/ID Klubb Norge Norsk XM Klubb CSMKN
Last edited by jonsto on Tue 07 Apr, 2015 07:50, edited 1 time in total.
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Re: Inkommne forslag til årsmøtet 2015.

Post by jonsto »

Forslag om opprettelse av styringsgruppe for lagret.
Det er ønskelig at det blir opprettet en egen styringsgruppe for lagret.

Gruppen bør bestå av minst 3 personer.
Gruppen skal ha følgende ansvarsområde:
Driften av lagret.
Innkalling til rydde/sorteringsdager og åpne dager. Hente og sende deler.
Kvitteringer for utlegg i den forbindelse sendes kasserer for refusjon.

Årsaken til forslaget er at dette bør organiseres lokalt. Da kan det taes mer på sparket når det gjelder været og tidspunktet.


Jon Storløkken
Last edited by jonsto on Tue 07 Apr, 2015 07:51, edited 1 time in total.
jonsto
Posts: 5625
Joined: Thu 13 Nov, 2003 19:42
Location: Surnadal
Contact:

Re: Inkommne forslag til årsmøtet 2015.

Post by jonsto »

Til årsmøtet i Norsk CX Klubb.

Trond Svendsen har sagt seg villig til å overta regnskapsførselen for klubben. Han har et program som kan brukes. Da får vi en mye mer korrekt regnskapsførsel. Han har også sagt seg villig til å foreta fakturering for deler mm. Jeg sender ham en mail på det som skal faktureres samt navn og adresse på mottager, og han skriver faktura og følger opp at det blir betalt.
Det er også noen detaljer med hensyn til innsyn i kto. vi må diskutere.
Jeg synes dette høres forlokkende ut. Vil jo helst ha klubben inn i korrekte former.

Jon Storløkken og Trond Svendsen.
Post Reply